Legionella w instalacjach Ciepłej Wody Użytkowej

Zagrożenie legionellą nadal jest bagatelizowane. Wciąż niewiele osób wie jakie spustoszenie w organizmie może wywołać ta groźna dla zdrowia bakteria. Tymczasem możliwość jej występowania może zostać skutecznie zminimalizowana – należy tylko wdrożyć odpowiednie rozwiązania by strach przed legionellozą odszedł w niepamięć.

O powikłaniach wywołanych przez legionellę można przeczytać w artykule jak rozpoznać zakażenie legionellą. Warto przypomnieć, że do zarażenia bakterią może dojść w wyniku kontaktu z wodą używaną do codziennej higieny. W szczególności kąpiel pod prysznicem może zakończyć się dostaniem do naszych płuc niechcianego gościa. Zamknięta kabina, duża wilgotność i tworzący się aerozol wodno-powietrzny ułatwiają wniknięcie bakterii do układu oddechowego, mogąc doprowadzić do zachorowania na niebezpieczną legionellozę.

Bezpieczna instalacja ciepłej wody – czyli jaka?

Co zrobić, aby uniknąć tego zagrożenia? Istnieją oczywiście wymogi prawne, których celem jest wyeliminowanie m.in. bakterii legionelli z codziennego życia. W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), nakazano iż instalacja ciepłej wody powinna zapewnić uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 55°C i nie wyższej niż 60°C, oraz umożliwić okresowe jej podniesienie do temperatury nie niższej niż 70°C. Z doświadczenia wiemy jednak, że nawet zapewnienie poprawnej cyrkulacji i temperatury wody w wodociągu nie zapewnia wystarczającego zabezpieczenia przed rozwojem bakterii z grupy Legionella. 

Inna ważna ustawa – Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294), nakłada na administratorów budynków zamieszkania zbiorowego i zakładów opieki zdrowotnej obowiązek wykonywania badań w instalacji ciepłej wody na obecność bakterii z grupy Legionella, a w przypadku jej wykrycia – konieczność dezynfekcji instalacji. Nasze wieloletnie doświadczenie jednoznacznie pokazuje, że każda tzw. szokowa dezynfekcja układu wodociągowego jest nieskuteczna na dłuższą metę, gdyż jedną z jej najważniejszych wad jest brak likwidacji wyjątkowo odpornego na dezynfekcję biofilmu.

Czym jest biofilm?

Gdy obwód cyrkulacji ciepłej wody użytkowej nie obejmuje wszystkich punktów czerpalnych, wtedy przewody prowadzące do tych nieobjętych cyrkulacją i rzadziej używanych, stają się rezerwuarem stojącej wody i naturalnym środowiskiem rozwoju bakterii. Prowadzi to do powstawania biofilmu (z ang. film – warstwa), będącego trójwymiarową kolonią drobnoustrojów przylegających do siebie nawzajem oraz do podłoża. 

Na czarno zaznaczono tzw. martwe odcinki źle zaprojektowanej instalacji wodociągowej ciepłej wody użytkowej, w których nie występuje dostateczna cyrkulacja wody. W powyższym schemacie na czarno zaznaczono tzw. martwe odcinki, w których nie występuje dostateczna cyrkulacja wody. Jest to przykład źle zaprojektowanej instalacji wodociągowej ciepłej wody użytkowej.

Biofilm stanowią śluzowate złogi mikroorganizmów, substancji pozakomórkowych i materii nieorganicznej, na których następnie namnażają się bakterie z grupy Legionella, a także E. Coli, P. aeruginosa i inne. Biofilmy są bardzo odporne na likwidację za pomocą wyżej wymienionych metod (dezynfekcja szokowa, przegrzewanie instalacji), a nawet na różnorodne czynniki biobójcze. Biofilmy mogą powstawać praktycznie na każdej powierzchni mającej kontakt z zakażoną wodą (m. in. na szkle, gumie, PVC, miedzi). W przypadku, gdy nieruchomość zasilana jest wodą ze studni i będzie ona bogata w mangan, żelazo czy wapń, należy wcześniej zaopatrzyć się w odpowiednie urządzenia do jej uzdatniania. Wapń znacząco wpływa na tworzenie się osadów w instalacjach, a tym samym – odpowiednich warunków do bytowania szkodliwych mikroorganizmów, a tym samym ułatwia powstawanie biofilmu.

W świetle dotychczasowych badań i doświadczeń w walce z problemem Legionelli, jedynym skutecznym sposobem dezynfekcji zapewniającym likwidację biofilmów jest ciągła aplikacja substancji dezynfekującej (w sposób zapewniający jej mierzalność i kontrolę). Istotne jest także zapewnienie stałej sprawności cyrkulacji we wszystkich punktach układu, już na etapie projektowania (unikanie tworzenia tzw. martwych punktów, które stanowią bardzo dobre środowisko dla rozwoju biofilmów). Również podczas prowadzenia prac remontowych nie wolno dopuścić do pozostawienia w instalacji wodociągowej niewykorzystanych przewodów, w których ma miejsce stagnacja wody.


Generatory dwutlenku chloru

Jedną z najskuteczniejszych opcji dla instalacji w instytucjach jest zainstalowanie generatora dwutlenku chloru zapewniającego bezpieczeństwo instalacji poprzez nieprzerwaną dezynfekcję systemu.

Generatory dwutlenku chloru CDLb zainstalowane przez ProWater obecnie działają w 55 hotelach, 40 szpitalach oraz 30 innych placówkach. We wszystkich miejscach okazało się to skutecznym rozwiązaniem, całkowicie eliminując problem Legionelli. Unikatowe zastosowanie w generatorze naczyń miarowych niemal całkowicie wyklucza możliwość dozowania nieodpowiednio przygotowanego roztworu do układu wodnego.

ponad 55 hoteli

55 hoteli

ponad 40 szpitali

27 szpitali

ponad 30 szkół i innych

26 szkół i innych placówek

Urządzenie to wytwarza ClO2 (dwutlenek chloru) w reaktorze o specjalnej konstrukcji. Proces ten jest cały czas monitorowany i poddawany rygorystycznej, zautomatyzowanej kontroli. Następnie tak przygotowany bezpieczny roztwór jest precyzyjnie dozowany do instalacji wodnej, proporcjonalnie do zużycia wody. Dzięki temu, w instalacji wody pitnej oraz użytkowej utrzymywane jest stałe, bezpieczne dla ludzi stężenie dezynfekanta

Dezynfekcja z użyciem ClO2 umożliwia aktywne zabezpieczenie wody przed rozwojem życia mikrobiologicznego, bowiem dwutlenek chloru wykazuje dużą efektywność poprzez posiadaną właściwość długotrwałej stabilności w instalacji hydraulicznej. Na uwagę zasługuję także fakt, iż opisywany roztwór wodny dwutlenku chloru dozowany zgodnie z normami dla wody pitnej nie wywołuje podrażnień skóry i śluzówek charakterystycznych dla instalacji opartych o dozowanie podchlorynu sodu, zaś koszty jego wytwarzania są porównywalne z innymi metodami dezynfekcji.

Sprawdź pełną ofertę generatorów BelloZon CDLb »