Dezynfekcja wody jonami srebra i miedzi

Czy to jest zdrowe?

Metale ciężkie, takie jak m.in. srebro czy miedź, odgrywają istotną rolę w zwalczaniu wszelkiego rodzaju drobnoustrojów – bakterii, wirusów, grzybów i ich zarodników. Wiąże się z tym także niestety negatywny wpływ na ludzkie zdrowie w przypadku spożycia – o ile w minimalnych ilościach są one nieszkodliwe, to już w większych ilościach są toksyczne i odkładają się w organizmie. Z tego też powodu, w atestach higienicznych dotyczących urządzeń dezynfekujących układy wodne metodą elektrolizy przy wykorzystaniu jonów miedzi i srebra, zawsze znajduje się wyraźny zapis mówiący o konieczności okresowej kontroli na zawartość jonów miedzi i srebra.

W opracowaniu opublikowanym w kwartalniku Polskiego Towarzystwa Higienicznego „Hygeia Public Health”, można przeczytać zalecenie, by okresowa kontrola na zawartość jonów miedzi i srebra odbywała się z odpowiednią częstotliwością: 1 raz w tygodniu jony miedzi, a co 2 miesiące jony srebra. W przypadku dwutlenku chloru takich zaleceń brak.1 Mimo to, firma ProWater przeprowadza w ramach umowy serwisowej minimum jedną kontrolę w roku.

Uzdatnianie wody z dodawaniem jonów miedzi i srebra to ekologiczne uzdatnianie bez chemii – czy to prawda?

Miedź, chlor, dwutlenek chloru, srebro, czy w ogóle woda to substancje chemiczne, o czym dowiadujemy się już na pierwszych lekcjach chemii w szkole podstawowej… Aby zachodziła dezynfekcja, wymagane jest dodanie w kontrolowany sposób biocydu (syntetycznego bądź naturalnego), który z definicji jest substancją chemiczną. Zatem twierdzenie, że dezynfekcja wody za pomocą jonów jakiegokolwiek pierwiastka to uzdatnianie bez chemii jest nieprawdziwe.

Niektórzy producenci systemów uzdatniania wody metodą elektrolizy przy wykorzystaniu jonów miedzi i srebra podają wprowadzające w błąd informacje dotyczące innych metod dezynfekcji wody i zwalczania Legionelli. Nie wiemy, czy jest to celowe działanie, czy wynika z niewiedzy (a raczej braku podstawowej wiedzy) autorów tych treści. W jednej z tabel porównujących metody dezynfekcji i oczyszczania wody, publikowanej przez producenta systemu dezynfekcji metodą dodawania jonów miedzi i srebra dokonano manipulacji:

Mylące porównanie technik dezynfekcji wody, w którym uznano dwutlenek chloru i monochloraminy za równoważne substancje

Mylące porównanie technik dezynfekcji wody, w którym uznano dwutlenek chloru i monochloraminy za te same substancje.

Aby porównanie wyszło na korzyść metody uzdatniania jonami Ag i Cu, dwutlenek chloru i monochloraminy uznano za równoważną substancję, co jest absolutną nieprawdą i wprowadza konsumenta w błąd. Prawidłowo dozowany pod kontrolą naczyń miarowych i systemu generatora dwutlenek chloru (ClO2), w przeciwieństwie do monochloraminy (NH2Cl) nie powoduje korozji rur, jest nietoksyczny dla ludzi (w dozowanych stężeniach), jego działanie nie zależy od temperatury i pH, nie powoduje wytrącania się kamienia kotłowego, ma wydłużony okres remanencji w sieci, nie zachodzi efekt resztkowy (THM) i jest bardzo łatwy w aplikacji. Biochemiczne działanie dwutlenku chloru opiera się na przekształceniu w chloryn w procesie dezynfekcji i redukcji do chlorku w drodze czysto chemicznej degradacji. W tabeli zupełnie pominięto informację o tym, że uzdatnianie jonami miedzi i srebra może powodować korozję, jest toksyczne (metale ciężkie), zależne od pH, a aplikacja wymaga ciągłej kontroli wody pod kątem zawartości metali ciężkich (zgodnie z opinią i zaleceniem PZH) oraz czyszczenia i cyklicznej wymiany kosztownych elektrod.

Bibliografia i źródła:

  1. Metody dezynfekcji stosowane do usuwania zanieczyszczenia pałeczkami Legionella z instalacji wodociągowych w zakładach opieki zdrowotnej – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie »

Generatory dwutlenku chloru

Jedną z najskuteczniejszych opcji dla instalacji w instytucjach jest zainstalowanie generatora dwutlenku chloru zapewniającego bezpieczeństwo instalacji poprzez nieprzerwaną dezynfekcję systemu.

Generatory dwutlenku chloru CDLb zainstalowane przez ProWater obecnie działają w 55 hotelach, 40 szpitalach oraz 30 innych placówkach. We wszystkich miejscach okazało się to skutecznym rozwiązaniem, całkowicie eliminując problem Legionelli. Unikatowe zastosowanie w generatorze naczyń miarowych niemal całkowicie wyklucza możliwość dozowania nieodpowiednio przygotowanego roztworu do układu wodnego.

ponad 55 hoteli

55 hoteli

ponad 40 szpitali

27 szpitali

ponad 30 szkół i innych

26 szkół i innych placówek

Urządzenie to wytwarza ClO2 (dwutlenek chloru) w reaktorze o specjalnej konstrukcji. Proces ten jest cały czas monitorowany i poddawany rygorystycznej, zautomatyzowanej kontroli. Następnie tak przygotowany bezpieczny roztwór jest precyzyjnie dozowany do instalacji wodnej, proporcjonalnie do zużycia wody. Dzięki temu, w instalacji wody pitnej oraz użytkowej utrzymywane jest stałe, bezpieczne dla ludzi stężenie dezynfekanta

Dezynfekcja z użyciem ClO2 umożliwia aktywne zabezpieczenie wody przed rozwojem życia mikrobiologicznego, bowiem dwutlenek chloru wykazuje dużą efektywność poprzez posiadaną właściwość długotrwałej stabilności w instalacji hydraulicznej. Na uwagę zasługuję także fakt, iż opisywany roztwór wodny dwutlenku chloru dozowany zgodnie z normami dla wody pitnej nie wywołuje podrażnień skóry i śluzówek charakterystycznych dla instalacji opartych o dozowanie podchlorynu sodu, zaś koszty jego wytwarzania są porównywalne z innymi metodami dezynfekcji.

Sprawdź pełną ofertę generatorów BelloZon CDLb »