Badania wody

Badanie właściwości fizyko-chemicznych wody

Posiadamy zaplecze laboratoryjne pozwalające na zbadanie następujących parametrów fizyko-chemicznych wody:

 • Barwa,
 • Mętność,
 • Zapach,
 • Odczyn,
 • Przewodność elektryczna,
 • Zawartość jonów amonowych,
 • Azotyny,
 • Azotany,
 • Chlorki,
 • Siarczany,
 • Fosforany,
 • Glin (Aluminium),
 • Żelazo,
 • Mangan,
 • Twardość ogólna,
 • Twardość wapniowa,
 • Twardość węglanowa,
 • Inne parametry w zależności od potrzeb.

Jak prawidłowo pobrać próbkę wody?

Przy poborze próbki wody najlepiej postępować wg instrukcji „Jak pobrać próbkę wody?”.

Próbkę wody z domowego wodociągu najlepiej pobrać do naczynia z polietylenu (np. czysta butelka PET). Przed pobraniem próbki należy zdjąć z kranu wszelkie urządzenia antyrozbryzgowe. Następnie należy opłukać wylot kranu wodą wodociągową.

Po wykonaniu powyższych czynności, należy odkręcić dopływ wody do kranu i spuścić wodę – ustabilizowanie składu wody uzyskuje się po 3-5 minutach przepływu spokojnym strumieniem wody. Po tym czasie, przed pobraniem próbki pojemnik należy opłukać pobieraną wodą wodociągową.

Następnie należy pobrać próbkę wody w taki sposób, aby maksymalnie zminimalizować natlenianie (tworzenie się baniek, burzenie) wody. Wylot naczynia (butelki) należy zbliżyć do wylotu wody, która powinna wlewać się spokojnym strumieniem. Należy całkowicie zapełnić pojemnik (aż do przelania, pod korek), aby zminimalizować ilość pęcherzyków powietrza. Po napełnieniu pojemnik należy natychmiast szczelnie zamknąć. Teraz należy jak najszybciej dostarczyć próbkę wody do firmy ProWater.