Źródło zakażenia bakteriami z grupy Legionella

Bakterie Legionella Czynnikiem, który ma decydujący wpływ na skażenie bakteriami Legionella wody w instalacjach wodnych i urządzeniach jest temperatura wody. Bakterie namnażają się w temperaturze od 25 do 45°C, przy czym optymalna temperatura dla rozwoju tych bakterii wynosi od 35 do 37°C. W temperaturze poniżej 20°C bakterie nie namnażają się, a w temperaturze powyżej 50°C następuje zahamowanie tempa ich wzrostu. Utrzymywanie wody w temperaturze 60°C powinno zapewnić wodę nieskażoną bakteriami z grupy Legionella, a podniesienie temperatury do 70°C umożliwia ich inaktywację.

W trakcie eksploatacji rurociągu utrzymanie temperatury wody powyżej 60°C w każdym punkcie instalacji ciepłej wody oraz w każdym punkcie instalacji zimnej wody temperatury poniżej 20°C nie jest jednak możliwe i wystarczające. Najbardziej skuteczną metodą usuwania bakterii Legionella jest dozowanie dwutlenku chloru.

Bakterie Legionella Potencjalnym źródłem zakażenia dla człowieka jest aerozol wodno-powietrzny pochodzący z zakażonego rurociągu. Bakterie z grupy Legionella roznoszą się w powietrzu, w którym unosi się zakażony aerozol. Przeżywalność bakterii Legionella w aerozolu wzrasta od 3 do 15 min. wraz ze wzrostem wilgotności powietrza od 30% do 80%. Aerozol niesiony wiatrem pozostaje zakaźny nawet w odległości 1 km od źródła. Jak dotąd, nie stwierdzono przenoszenia się zakażenia z chorego człowieka na zdrowego, legioneloza nie jest zatem chorobą zaraźliwą.